POLENTA

CASTELLO
500 g
1 pz
0,95 € 
1,90 €/kg

ROESTI

HERO
400 g
1 pz
1,99 € 
4,98 €/kg